สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (30/04/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2561 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (31/03/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (28/02/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (31/01/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (31/12/2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (30/11/2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 ของสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (31/10/2560)