นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหา (21/06/2560)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (21/06/2560)
สรุปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 (21/06/2560)