ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6577 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (24/11/2560)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1707 ลว 1 พ.ย. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/11/2560)
ประกาศราคากลางจ้างสถาบันการศึกษาฯ ดำเนินการด้านวิชาการโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66-67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (24/04/2560)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบประชุมทางไกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) (24/04/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คระบบประชุมทางไกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 รายการ (03/04/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (03/04/2560)
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ/ครุุุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 61 รายการ (24/11/2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างวิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง) จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร ๑๐๙ หน่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2558)