โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางราชการฯ ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด