โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 127 ตอนที่ 12 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
โครงสร้างภายในสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ  
... อ่านทั้งหมด