งานจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ภายใต้แนวคิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย” วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด