ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง จัดจ้างรถยนต์โดยสารเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จ.จันทบุรี รุ่นที่ 3 และ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สนผ.สป. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
งานจัดจ้างผลิตซีดีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
งานจัดจ้างพิมพ์คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (เพิ่มเติม) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
งานจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ภายใต้แนวคิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย” วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง “งานจ้างพิมพ์คู่มือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดจ้างรถยนต์โดยสารเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด