ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างานขยายเขตงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ คชฟ.3 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างานขยายเขตงานก่อสร้างระบบจำหน่าย วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาคอนอัดแรง ขนาด 12.20 เมตร วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้-ลอดรอน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ กฟจ.สุโขทัย วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด