อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 127 ตอนที่ 12 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด