สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร.1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนเมษายน 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2560 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2560 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด