สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนตุลาคม 2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนตุลาคม 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกันยายน 2565 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกันยายน 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนเมษายน 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมีนาคม 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมกราคม 2565 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนธันวาคม 2564 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือน กันยายน 2564 ... อ่านต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ... อ่านต่อ
การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ... เชื่อมโยง
การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ... เชื่อมโยง
การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ... เชื่อมโยง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ... อ่านต่อ
การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ... เชื่อมโยง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ... อ่านต่อ
การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ... เชื่อมโยง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ... เชื่อมโยง
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (ใช้แทนแบบ สขร.1) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน เมษายน 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน มกราคม 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน เมษายน 2560 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน มกราคม 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด