มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1965 ลว11 เม.ย. 61 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีกรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/ว5205 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5044 เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 7/2560 เรื่อง มาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2553 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด