แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4644 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4408 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4443 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แต่งตั้งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 3953 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่องคำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว3436หนังสือแจ้งจังหวัด ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แนวทางการรายงานภาพกิจกรรม สำหรับการจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสา วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 334 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561แผนปฏิบัติการและผลการอนุมัติ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
พิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว 2553 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การเร่งรัดติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. (งวดที่ 2) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2561) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" 1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1484 ลว16 มีนาคม 2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 2 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) จำนวน 25 แห่ง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1484 ลงวันที่ 16 มีนาคม เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว7352 ลว. 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว950 เรื่อง โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6843 ลว. 3 ธ.ค. 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”ส่วนภูมิภาค วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปข้อมูลสถานะของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2560 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6633 ลว. 22 พ.ย. 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.241) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6476 ลว. 14 พ.ย. 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6206 ลว. 31 ต.ค. 2560โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด (31 ต.ค. 60) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5575 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5505 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ที่ มท 0211.9/ว4927 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการอนุมัติโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4926 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4447 ลว.9 ส.ค.2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0211.9/11716 ลว 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว3621 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่องแจ้งผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ที่ มท. 0211.9/ว3602 ลว. 28 มิถุนายน 2560) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 2560 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3471 ลว. 22 มิถุนายน 2560) ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ มท. 0211.9/ว 3469 ลว. 22 มิถุนายน 2560 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือ มท 0211.9/ว3400 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนมาก มท.0211.9/ว3391 ลว 19มิถุนายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (ด่วนที่สุด มท.0211.9/ว3331 ลว. 15 มิ.ย. 60) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 3139 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือ ศอ.ปส.จ.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ที่ มท. 0211.9/ว2815 ลว. 24 พฤษภาคม 2560) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ที่ มท.0211.9/ว 2517 ลว 9 พ.ค. 2560) เงินพระราชทานทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทาน (ที่ มท. 0211.9/ว2380 ลว. 3 พฤษภาคม 2560) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว2375 ลว. 3 พ.ค.2560) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0211.9/ว2105 ลว. 20 เมษายน 2560 เรื่อง การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบนเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว2073 ลว.19 เม.ย. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
นร 0116/2127 ลว. 3 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว216 ลว. 23 ก.พ. 60) โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (พ.ศ.2560 -2563) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(มท.0211.9/ว0749 ลว. 10 ก.พ. 60) เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มท 0211.9/ว0905 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดประชุมหารือและมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(มท.0211.9/ว0673 ลว 8 ก.พ. 60 ) เรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ในภาคการเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ที่ มท.0211.9/ว0621 ลว. 7 ก.พ. 60) เรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ที่ มท 0211.9/ว 65 ลว 2 ก.พ. 60) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560) ในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มเติม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกอบ งานพระบรมศพ เพิ่มเติม วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ในระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
งานพระบรมศพ เพิ่มเติม วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ ว18 ลงวันที่ 12 ม.ค. 60 เรื่อง ทบทวนแผนแม่บทระยะ 20 ปี (ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้งบประมาณในแผนแม่บท 20 ปี ต้องตรงกับกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในแบบคำของบประมาณฯ) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปความเชื่อมโยงและสรุปแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด