นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 4589 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การสนับสนุนการบริหารจัดการพืชเกษตรอย่างครบวงจร วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เรื่อง การดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการทำเกษตรในพื้นที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4921 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต2561/62 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการ -จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของ มท. เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชุน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกอบการประชุม ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการของ มท. เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ก.ค. ๒๕๖๑ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ปภ. วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือในการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เร่งรัดการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลรายชื่อต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การตรวจติดตามการกำหนดงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อสั่งการเรื่องตลาดประชารัฐ ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือนำผู้พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารสำหรับนำเสนอในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ปภ. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเเละพัฒนาสับปะรดเเห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เเละเเนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑(ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕พ.ค. ๖๑ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ตามที่ได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีปัญหารุนแรง" วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภารกิจที่ 9 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การตรวจสอบสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แนวปฏิบัติการแจกจ่ายหนังสือแนวทางการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2615 ลว16 พ.ค.61 เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VCS วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2561 เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและเร่งรัดผลการดำเนินงาน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของกรมธนารักษ์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2512 ลว9 พ.ย. 61 เรื่อง การสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดโรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดประชารัฐ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว226 ลว27 เม.ย. 61 เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
มท 0211.1/ว2061 ลว19 เม.ย. 61 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเเนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมของเเต่ละพื้นที่ (area-based appoach) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561และประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว195 ลว5 เม.ย. 61 เรื่อง การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1903 ลว9 เม.ย. 61 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1845 ลว4 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1699 ลว28 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การประชุมและศึกษาดูงานแก่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย – กัมพูชา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1763 ลว30 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญบัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1713 ลว28 มี.ค. 61 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การนำเข้าข้อมูลปัญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1678 ลว 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1552 ลว 20 มี.ค. 61 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๑ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการคลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1394 ลว13 มี.ค. 61 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2561 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1308 ลว 8 มี.ค. 61 การบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1288 ลว7 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 2011.1/ว1163 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1118 ลว 27 ก.พ. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ VCS หนังสือ ที่ มท 0211.1/ว1034,ว1035,ว1036,ว1037 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0211.1/ว0904 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0485 เรื่อง แนวทางก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว14204 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0281 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ 0211.1/ว0023 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตร วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7338 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ภารกิจสำคัญของกระทรวง มหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (ฝ่ายไทย) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว6853 เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6673 เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6610 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6397 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6372 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6292 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอแจ้งการปรับชื่อศูนย์ขวัญแผ่นดินในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5631 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6145 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของ มท. ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6110 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ NISPA วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ชี้แจ้งแนวทางโครงการตลาดประชารัฐวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6043 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6040 เรื่อง สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาสับปะรด และพิจารณาระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5344 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แจ้งการปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.เก่า และ NISPA เฉพาะแผนบำบัด) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5285 เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติด วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4478 เรื่อง การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และสิ่งที่ส่งมาด้วย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ที่ มท 0211.1/ว4403 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conference วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) เพิ่มเติม วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว4038 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอความร่วมมือกำกับดูแลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มท 0211.1/ว3974 สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3718 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการศึกษาติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3482 เรื่องการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3439 เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวง มหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (15 มิ.ย. 2560) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว3266 เรื่อง การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพเเละความอบอุ่นในครอบครัว วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3187 วิทยุในราชกากระทรวงมหาดไทย วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (5 มิ.ย. 2560) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว ปี 60/61 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ที่ มท 0211.1/ว2883 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์ อวอร์ดประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2682 เรื่อง การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/256 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2600 ลว 15 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์การปิดระบบรายงาน ข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2565 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2483 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 21 จังหวัด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว2409 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ที่ มท 0211.1/ว2035,06350 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2034เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1875 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1985 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - เมียนมา - ลาว ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ที่อยู่นอกสถานศึกษา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
(ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 ก.พ. 60 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุม ที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด