โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • มติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.ธ.จ.)
  • มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อำนาจเจริญ
  • มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ (กรอ.)
  • มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
  • มติคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (สคบ.)
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -