นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ปี 2564 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด