พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขอจัดส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
2 แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำแถลงนโยบาย นายก อบต.วังดิน 
2คำแถลงนโยบายนายก อบต.วังดิน 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.วังดิน 
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.วังดิน 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือบริการประชาชน อบต.วังดิน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563 
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2563 
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2563 
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2564 
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2564