พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ปี 2562 
2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ปี 2563 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ปี 2564 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
5แผนการดำเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 คู่มือประชาชน 
4 คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่ภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติ ก.ท.จ.เชียงราย 
2มติ คณะรัฐมนตรี 
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ประจำปี 2562 
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ประจำปี 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลข่าวสารประกาศเชิญชวนทั่วไป, ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน