ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
รายงานผลการดำเนินงานของปลัดเทศบาลผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 64
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
รายงานผลการดำเนินงานของรองนายกเทศมนตรีผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ปี 2564
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด