ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ฉบับสมบูรณ์ (20/08/2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า)ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) (01/06/2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกสระน้ำวัดบ้านกลึง หมู่ที่ 5 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (27/04/2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณวัดบ้านกลึง หมู่ 5 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (20/04/2563)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 (03/04/2563)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (04/03/2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (28/02/2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (11/02/2563)
ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (15/01/2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (01/01/2563)