ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนดำเนินงาน (27/07/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (03/05/2564)
ประกาศ ศพด. อบต.ขามเฒ่า เรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 (26/04/2564)
ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (21/04/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (18/03/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (15/03/2564)
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (09/03/2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/02/2564)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (11/01/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (02/09/2563)