พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 สายทางเข้าพระธาตุ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองหลวงและซ่อมแซมประตูปิดเปิดฝายหนองไม้มันปลา บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่น้ำห่างซ่อมแซมลำเหมืองระบายน้ำและซ่อมแซมประตูปิด - เปิด ฝายลำน้ำแม่ห่าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 และบ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 11 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย 
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถานตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายพร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
20ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565) 
21รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
22สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
24สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
25สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
26สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
27สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 
31สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการปรับเกรดและบดอัด บ้านยกเจริญ (สายทางอ่างเก็บน้ำวังอ้อ) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 
34สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
35สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
36สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 
37ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำแถลงนโยบาย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือประชาชน 
2คู่มือประชาชน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
3ประกาศใช้คู่มือประชาชน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) 
4คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน 
2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
3ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 
3ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) 
4ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565) 
5ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผู้ชนะเสนอราคา เทศบาลตำบลเมืองชุม