ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
สรรพสามิตขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน สำหรับเครื่องบินไอพ่น ออกไปอีกจนถึง 31 ธันวาคม 2564 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2564 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติลดลง ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบอย่างมากตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่ดีขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวยังคงลดลง อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน ไอพ่น จากเดิมอัตรา 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบธุรกิจสายการบินให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่ต้องปิดตัวหรือระงับเส้นทางการบิน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบายที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดประเทศภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป ***************************** ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร 0 2241 4778
ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ”
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 14/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 14/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์เปิดจุดบริการ ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มี Smartphone และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 (วันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว
การขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบสามารถยื่นเอกสารการขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ สำหรับใบยาแห้งที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สำหรับยาเส้น ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่เพาะปลูกต้นยาสูบตั้งอยู่
... อ่านทั้งหมด