ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัดแปลงอาคารกับใบอนุญาตหรือเปล่า
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกิดขึ้นโดยมีการยกร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากในยุคนั้นได้เน้นกระบวนการที่โปร่งใสในระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเรื่องนี้ขึ้น โดยได้มีการจัดทำร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ดำเนินการยกร่างสำเร็จในระดับหนึ่ง ทำให้แนวความคิดในเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกมาอย่างกว้างขวาง แต่ขณะนั้นไม่มีโอกาสเสนอต่อรัฐสภา จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้มีการเสนอรัฐสภามีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และได้มีการประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา
... อ่านทั้งหมด