ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามามาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามามาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- โภชนาการ -แนวปฏิบ้ติป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง -แนวปฏิบ้ติป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา -แนวปฏิบ้ติป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมการทำปลาส้มสูตรโบราณ กุ้ง แก้ว ปลาสามน่ำ ผงไฮแคลเซียม และการทำสะตอดอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษา รวบรวม องค์ความรู้ภูมิปํญญาท้องถิ่นในตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 2.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน เชื่อมโยง ...
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ในวันพฤหัสบดี 17 กั่นยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้จัดทำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 25๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการนำ นายประดิษฐ์ จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมยศ จิตเที่ยง ปลัดอาวุโส อำเภอปากพะยูน มาเป็นประธานเปิดโครงการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด