ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย C๑-๖๘ (ต่อจากดาดคอนกรีตเดิมถึงสุดเขตหมู่ที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (03/11/2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย C๑-๗๐ หมู่ที่ ๒ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (29/10/2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางหยิน อ้นแจ่ม (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเลียบแม่น้ำน่าน ไปบรรจบถนนเลียบคลองไฟฟ้า) หมู่ที่ ๑ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (28/10/2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายป่าไผ่ (เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่ดินนายวิเชียร แสงศรี ไปบรรจบถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือเลียบแม่น้ำ) หมู่ที่ 7 บ้านโฉงกลาง ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (28/10/2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20/10/2563)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.ย.63 (29/09/2563)
การประชุมสภา อบต.โคกสลุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (24/09/2563)
ขอเชิญประชุมสภา อบต.โคกสลุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (22/09/2563)
ประกาศกำหนดสมัยประชุม (22/09/2563)
ประมวลจริยธรรม อบต.โคกสลุด (03/09/2563)