ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสลุด (ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำ,งานท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง,งานบันไดหินก่อและงานเรียงหิน) หมู่ที่ 7 บ้านโฉงกลาง ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (01/04/2564)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสาน (ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำ และงานท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านย่านบยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/03/2564)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีค สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว (10/03/2564)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณสามแยกไป หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว) หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (24/02/2564)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย C๑-๖๘ (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเดิมไป หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว) หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (24/02/2564)
กำหนดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 (15/02/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (09/02/2564)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านย่านยาว (08/02/2564)
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓) (13/01/2564)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาริมทาง (ศาลาไม้) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (13/01/2564)