ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายคลองส่งน้ำ C1-69 หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/06/2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองส่งน้ำ C๑-68 หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/06/2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน จากสะพานทิศเหนือถึงสะพานทิศใต้ หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/06/2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่านถึงบ้านนายสุนัน พูนแบน หมู่ที่ 9 บ้านวังตาบัว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/06/2564)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบุ่งฟักทอง หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/06/2564)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยกลุ่มใหญ่ ถึงหนองหญ้าตบ หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (18/06/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (04/06/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (13/05/2564)
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/04/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (16/04/2564)