ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเบรคและช่วงล่างหางลากรถพ่วงบริการนักท่องเที่ยว รุ่น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/08/2563)
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแสดงโชว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/08/2563)
ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/08/2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการ จ้างฝึกและแสดง Night Predators Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (06/08/2563)