ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
ประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2563)
ประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/10/2563)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้าเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/10/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Food Court (โครงการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการให้บริการสู่สากล World Class Destination) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/09/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักฟรามิงโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/09/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2563)
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/08/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างจ้างเหมาดูดตะกอนแลนของสระเก็บน้ำ Swan Lake ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/08/2563)
ประกาศจ้างออกแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (26/08/2563)