มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (12/10/2564)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 เพื่อรองรับและสนนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม (12/10/2564)
มติรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน (07/06/2564)
ประกาศราชกิจจานุกเบกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (05/08/2563)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบรืหารการพัฒนาพิงคนคร (05/08/2563)
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพบางส่วน ในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 (31/08/2560)