งบประมาณ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
งบประมาณ 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (11/10/2564)
งบประมาณ 64 ตามมติครั้งที่ 11-2562 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 (10/10/2563)
งบประมาณ 63 ตามมติครั้งที่ 11-2562 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 (05/08/2563)
งบประมาณ 63 ตามมติครั้งที่ 6-2563 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 (05/08/2563)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (05/08/2563)