โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประกอบด้วย (๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (๐๑) (๒) กองคลัง (๐๔) (๓) กองช่าง (๐๕) (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖) (๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๐๘) (๖) กองสวัสดิการสังคม (๑๑) (๗) กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด