กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบังคับ สพค. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ พ.ศ.2558 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับ สพค. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับ สพค. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับ สพค. ว่าด้วยการบริหารบุคคล วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฏีกา ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด