อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด