เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
งบกระแสเงินสด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายผลการวิจัยการตลาดและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2561 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด