มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 เพื่อรองรับและสนนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
มติรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบรืหารการพัฒนาพิงคนคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศราชกิจจานุกเบกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพบางส่วน ในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด