สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
คู่มือบริการท่องเที่ยว “พิงคนคร” วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หนังสือ”คู่มือบริการท่องเที่ยว ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร” จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว บริษัท/ห้างร้าน ใช้เป็นคู่มือในการรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ เพื่อช่วยให้ได้เตรียมตัววางแผน มีความพร้อมในการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการท่องเที่ยวหรือใช้บริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย ... อ่านต่อ
คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หนังสือ”คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร” จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว บริษัท/ห้างร้าน ใช้เป็นคู่มือในการรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ เพื่อช่วยให้ได้เตรียมตัววางแผน มีความพร้อมในการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการท่องเที่ยวหรือใช้บริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด