คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที 125/2562 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QM-MR-01 คู่มือคุณภาพ ver0 5.12.59 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-AD-01 การบริหารงานทั่วไป วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-IS-01 กระบวนการให้บริการลูกค้า วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-SV-01 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-SV-02 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถลาก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-SV-03 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ขับรถบริการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-SV-04 กระบวนการปฏิบัติงานวิทยากร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-TK-01 กระบวนการจำหน่ายบัตรเข้าชม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
QP-VL-01 การให้บริการลูกค้าบ้านพักและห้องประชุม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-AD-01 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ผ่ายบริการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-AD-02 คู่มือการใช้ E-DOCWI-AN-01 การจัดการโภชนาการสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-AT-01 คู่มืองานฝึกและแสดงสัตว์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-CR-01 คู่มือการทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัย วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-CR-02 คู่มือสวัสดิภาพสัตว์ป่าและสัตว์ทดลอง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-01 คู่มือการปฏิบัติงานงานเชื่อมโลหะ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-02 คู่มือการปฏิบัติงานงานโยธาและซ่อมบำรุง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-03 คู่มือการปฏิบัติงานงานระบบน้ำ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-04 คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องยนต์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-05 คู่มือการปฏิบัติงานงานไฟฟ้ากำลัง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-06 คู่มือการปฏิบัติงานงานอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-EN-07 คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-ERM-01 คู่มือการเก็บรักษาซากสัตว์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-ERM-02 คู่มือการออกแบบส่วนแสดงสัตว์ Zoo design วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-ERM-03 คู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ Animal Enrichment วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-LE-01 คู่มือการดูแลรักษาเตาเผาขยะไร้มลพิษ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-LE-02 คู๋มือการจัดการขยะมูลฝอยในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SA-01 คู่มือการปฏิบัติงานขาย วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SA-02 คู่มือและกระบวนการรับจอง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SA-03 คู่มือการปฏิบัติงานเค้าเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-001 คู่มือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฯ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-002 คู่มือเจ้าหน้าที่สถานีรถลาก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-003 คู่มือเจ้าหน้าที่ขับรถบริการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-005 ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีมีผู้ป่วย วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-006 (ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมแผนกรณ๊สัตว์หลุด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-007 (ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีรถเสี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-008 (สคริปประกาศเสียงตามสายในอาคาร) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-009 -4 Savanna Safari อัพเดท วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-010 (ขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรเข้าชม) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-SV-011 ขั้นตอนการจัดการนักท่องเที่ยวในช่วง High Season วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-VR-01 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงสัตว วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-VR-02 มาตราการควบคุมเหตุสัตว์หลุด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
WI-VR-03 มาตราการป้องกันการเกิดโรคระบาดและการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด