แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด