ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
(187 ราย)
137 (73%) 50 (27%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(466 ราย)
316 (68%) 150 (32%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(326 ราย)
208 (64%) 118 (36%) 0 (0%)