ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
(53 ราย)
53 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
1 (50%) 0 (0%) 1 (50%)
พ.ศ. 2565
(34 ราย)
33 (97%) 0 (0%) 1 (3%)