ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ "คลินิกสุจริต" (STRONG Mobile Clinic) ในพื้นที่เขตอำเภออากาศอำนวย (08/02/2566)
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวสุเพ็ญศรี จันโทภาส นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเวียนการจัดซื้อจัดจ้าง และนางสุจิรา เพชรเกื้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (07/02/2566)
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร (07/02/2566)
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 #ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน/โครงการ ได้ที่ https://www.e-ibim.com (07/02/2566)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5) เรื่อง เครดิตเขา เราใช้ (06/02/2566)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 (06/02/2566)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางณริศรา ขูขุดทด คลังจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย จังหวัดสกลนคร ณ สนามมิ่งเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (06/02/2566)
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ พร้อมด้วยนางณริศรา ขุขุนทด คลังจังหวัดสกลนครและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สกลนครลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ (03/02/2566)
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระราชกุศล (02/02/2566)
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ พร้อมด้วยนางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สกลนคร ร่วมประชุมภาคเอกชน (02/02/2566)