- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (25/03/2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (05/01/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบที่ 2 สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (11/02/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและบ้านพักคลังจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 (29/01/2563)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (06/02/2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (13/11/2560)