ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสูงเนิน (16/02/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยุทธศาสตร์ซอยด้านข้างศูนย์วัฒนธรรม (16/02/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตรสัมพันธ์ช่วงหน้าวัด (16/02/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ (16/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 7 ช่วงหน้าสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน (16/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 2/1 ช่วงด้านหลังโรงพยาบาล (16/02/2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสูงเนิน (23/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.ถนนมิตรสัมพันธ์ซอย 7/8 (23/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคสล.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (23/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (23/07/2563)