- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27/04/2563)
รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/04/2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนงานคบจ. สู่ความเป็นเลิศ โดยได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18/02/2563)
โครงการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04/09/2562)
โครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21/05/2562)
โครงการ คบจ.พะเยา เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (05/05/2562)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการจัดทำบัญชีภาครัฐ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยา (01/05/2562)
โครงการ คบจ.ร่วมใจส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยน้ำหมักชีวภาพ (05/05/2561)