- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
โครงการเสวนาสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ปี 2564 และแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต (19/04/2565)
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ผู้ประกอบการ SMEs (19/04/2565)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (01/04/2565)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (19/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (18/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (17/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/04/2564)
กรอบการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09/04/2564)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น 2564 (09/04/2564)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 รร.เกทเวย์ พะเยา (01/05/2563)