- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (21/04/2565)
กรอบการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20/04/2565)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 (20/04/2565)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filling) ในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (19/04/2565)
โครงการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (19/04/2565)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดและการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19/04/2565)
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุใหม่ (19/04/2565)
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (19/04/2565)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (19/04/2565)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19/04/2565)