โครงการที่อนุมัติแล้ว
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 รร.เกทเวย์ พะเยา (01/05/2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนงานคบจ. สู่ความเป็นเลิศ โดยได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18/02/2563)
โครงการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04/09/2562)
โครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21/05/2562)
โครงการ คบจ.พะเยา เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (05/05/2562)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการจัดทำบัญชีภาครัฐ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยา (01/05/2562)
โครงการ คบจ.ร่วมใจส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยน้ำหมักชีวภาพ (05/05/2561)