แผนยุทธศาสตร์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/06/2565)
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (09/02/2565)
แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (03/04/2562)
ยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (26/04/2561)
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (01/03/2561)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (01/03/2560)